>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم در سال 2099  
   
نویسنده اژدری معموره خاطره ,گندمکار امیر ,کبیری کیوان
منبع زيست شناسي دريا - 1397 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:63 -76
چکیده    گرمایش جهانی در ایران که یکی از نمایه های آن افزایش میانگین دمای سطح آب در خلیج فارس است، باعث سفید شدگی و مرگ ومیر گسترده در جوامع مرجانی خلیج فارس شده است. هدف اساسی این تحقیق برآورد سطح سازگاری موردنیاز آبسنگ های مرجانی خلیج فارس برای بقا در شرایط اقلیم شبیه سازی شده سال 2099 است. در این راستا دمای سطح آب خلیج فارس تا سال 2099 با خروجی مدل گردش عمومی جو hadcm3 تحت سناریوی a2 و ریزمقیاس نمایی آماری sdsm، شبیه سازی گردید. با به کارگیری مدل تحلیل همبستگی پیرسون ارتباط بین میزان پدیده سفید شدگی و میانگین دمای سطح آب بخش شمالی خلیج فارس در اقلیم دوره پایه (1982-2017)، به دست آمد و یک مدل برآوردگر خطی برای برآورد آن توسعه داده شد. درنهایت در مدل برآوردگر توسعه داده شده، از سری زمانی شبیه سازی شده دمای سطح آب تحت سناریوی a2 برای دوره آماری 2018-2099، استفاده گردید و میزان فرایند سفید شدگی برای آن دوره شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که پیک افزایش دمای آب در ماه های شهریور و مرداد بوده است و در این دو ماه بیشترین استرس حرارتی روی کلونی های مرجانی وارد خواهد شد. کلونی های مرجانی خلیج فارس برای بقا در دوره تغییر اقلیم تا سال 2060 با مشکل حادی روبرو نخواهند شد و توانایی سازگاری با اقلیم آن دوره را در بدبینانه ترین سناریو دارند. درحالی که از سال 2060 به بعد به صورت پیوسته آنومالی های مثبت دمای سطح آب شروع شده و آب سنگ های مرجانی خلیج فارس برای بقا در شرایط اقلیمی سال 2060 به بعد نیاز به این دارند که سطح سازگاری دمایی خود را به طور متوسط 2 درجه سانتی گراد افزایش دهند.
کلیدواژه آبسنگ‌های مرجانی، گرمایش جهانی، دمای سطح آب، خلیج‌فارس.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه جغرافیا, ایران, پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, گروه سنجش از دور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved