>
Fa   |   Ar   |   En
   جذب زیستی تیتان زرد و متیل رد توسط sargassum glucescence : مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک  
   
نویسنده تبارکی رضا ,عبدی سرتنگ عمران ,عابدینی زهرا ,یوسفی سحر
منبع زيست شناسي دريا - 1397 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:1 -10
چکیده    جلبک قهوه ای sargassum glaucescens به عنوان یک جاذب ارزان و موثر برای حذف رنگ متیل رد (mr) و تیتان زرد (ty) از آب های آلوده استفاده شد. اثر متغیرهای مختلف مانند زمان تماس، غلظت رنگ و میزان جاذب و ph و دما روی ظرفیت جذب بررسی شد. بیشترین ظرفیت جذب دو رنگ توسط جلبک برای و تیتان زرد و متیل رد به ترتیب برابر با 0.17 و 0.55 میلی مول برگرم بود. مقادیر δg، δh، δs نشان می دهند که جذب زیستی رنگ بر سطح جاذب s. glaucescens، خود به خودی، گرماگیر و در جهت افزایش بی نظمی است. داده های فرآیند با سینتیک درجه دوم توصیف شدند. چند مدل ایزوترم بر داده های آزمایشگاهی برازش شد و برای تیتان زرد مدل radke-prausnitz و برای متیل رد مدل ایزوترم hill بهترین همخوانی را داشت.
کلیدواژه جذب زیستی، تیتان زرد، متیل رد، sargassum glaucescens
آدرس دانشگاه ایلام, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved