>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین (zn، cu، ni، co، cd و pb) در آب و جلبک اسیپروژیر (spirogyra. sp) در امتداد سواحل جنوبی ایرانی دریای خزر  
   
نویسنده آبادی محمد ,زمانی عباسعلی ,پری زنگنه عبدالحسین ,خسروی یونس ,بدیعی حمید
منبع زيست شناسي دريا - 1397 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:39 -52
چکیده    آلودگی فلزات سنگین به دلیل سمیت و ماندگاری بالا در محیط های دریایی یکی از مهم ترین مشکل های محیط زیستی است که از فرآیند های طبیعی و انسانی منشا می گیرد. فلزات سنگین ازنظر زیستی غیرقابل تجزیه و با سرعت بالا در محیط انباشته می شوند و با توجه به این که حذف آن ها بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است در مدت زمان کوتاهی اثر های مخرب ناشی از افزایش غلظت خود را در محیط نشان می دهند؛ بنابراین پژوهش در زمینه آلودگی فلزات سنگین نقش موثری در حفاظت از بهداشت انسانی و کاهش خطر های ناشی از آلودگی فلزات سنگین دارد. در این مطالعه به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین روی، مس، نیکل، کبالت، کادمیوم و سرب در آب و جلبک، از 12 ایستگاه در طول سواحل جنوبی دریای خزر، نمونه های آب و جلبک اسپیروژیر در تابستان 1394 جمع آوری گردید و پس از هضم نمونه ها مقدار فلزات سنگین با استفاده از دستگاه های ولتامتر پلاروگراف و اسپکتروسکوپی جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد روند کاهشی تغییر غلظت فلزات سنگین در آب دریا و جلبک اسپیروژیر به ترتیب روی، مس، نیکل، سرب، کبالت و کادمیوم است. در نمونه های آب بیش ترین میانگین غلظت عناصر روی (18.38) و کادمیوم (0.60) در ناحیه غربی؛ سرب (3.09) و مس (18.92) در ناحیه شرقی؛ نیکل (6.93) و کبالت (2.36) میکروگرم بر لیتر در ناحیه مرکزی و در نمونه های جلبک عناصر کبالت (0.21)، روی (12.90) و کادمیوم (0.21) در ناحیه مرکزی؛ نیکل (0.18) و سرب (0.14) در ناحیه غربی و مس (0.27) میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر در ناحیه شرقی سواحل جنوبی دریای خزر مشاهده شده است. نتایج حاصل از بررسی حد مجاز غلظت فلزات سنگین در نمونه های آب نشان داد تمامی عنصر ها با توجه به استاندارد سازمان بهداشت جهانی (who) مقادیر کم تر و عناصر روی، سرب و مس دارای غلظت های فراتر از حد مجاز استانداردهای جهانی سازمان مدیریت مواد شیمیایی روسیه (rscm) و سازمان حفاظت از محیط زیست کشور چین (sepa) است. شاخص تجمع زیستی نشان داد مقدار و روند این شاخص به صورت روی (1150) > کبالت (163) > سرب (44) > مس (36) > کادمیوم (33) > نیکل (27) است که نشان دهنده توانایی جذب بالای فلزات سنگین توسط جلبک است. ساحل دریای خزر نسبت به سه فلز روی، مس و سرب آلوده است. بیش تر این آلودگی به سبب وجود پساب های کشاورزی، صنعتی و خانگی است.
کلیدواژه دریای خزر، فلزات سنگین، آلودگی آب، جلبک اسپیروژیر.
آدرس دانشگاه زنجان, دانشکده علوم, گروه علوم محیط زیست, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده علوم, گروه علوم محیط زیست, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده علوم, گروه علوم محیط زیست, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده علوم, گروه علوم محیط زیست, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم, گروه شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved