>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات آرد هسته‌ی دانه‌ی انار (punica granatum) بر فرا سنجه‌های رنگ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (oncorhynchus mykiss).  
   
نویسنده عمادی حسین ,نگارستان حسین ,حیدری مینا سادات
منبع زيست شناسي دريا - 1397 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:77 -84
چکیده    این تحقیق باهدف بررسی اثرات کاربرد آرد هسته ی دانه ی انار، به عنوان یک مکمل غذایی در جیره ی غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) و به منظور رشد بهتر و مطلوب تر فرا سنجه های رنگ، در مدت 90 روز از آذرماه تا اسفندماه 1393 در مجموعه ی آبزی اکسیر کوثر واقع در جنوب شرقی تهران انجام شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل 600 عدد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 74/6 گرم (انحراف معیار 1.34) و میانگین طول چنگالی 50/5 (انحراف معیار 0.14) سانتی متر، در 5 گروه صفر، 3، 2، 1 و 4 تقسیم بندی شدند. هر گروه 3 تکرار داشت. 4 تیمار اصلی، به ترتیب حاوی 3، 2، 1 و 4 درصد آرد هسته ی دانه ی انار بودند.نتایج آزمایش های طیف سنجی رنگ نشان دهنده ی افزایش فرا سنجه ی روشنایی یا شفافیت (*l) با بیشترین مقدار 60/58 و افزایش فرا سنجه از قرمز تا سبز (*a) با بیشترین مقدار 94/2 در ماهیان تیمار 1 بود. هم چنین بیشترین میزان فرا سنجه ی از آبی تا زرد (*b) با مقدار 12/10 و مربوط به ماهیان گروه شاهد گزارش شد. این نتایج نشان دادند که کاربرد آرد هسته ی دانه ی انار در بهبود رنگ گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان به خصوص در سطح 1 درصد، دارای تاثیر معنی دار بوده است (p<05.0) که احتمالاً به دلیل حضور رنگ دانه های موثر به ویژه آستاگزانتین، در آرد هسته ی دانه ی انار می باشد. لازم به ذکر است که این مقاله برگرفته از پایان نامه ی کارشناسی ارشد می باشد.
کلیدواژه قزل‌آلای رنگین‌کمان (oncorhynchus mykiss)، آرد هسته‌ی دانه‌ی انار، فرا سنجه‌های رنگ.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, گروه بیولوژی دریا, ایران
پست الکترونیکی mina91heidari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved