>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تفکیک ذخیره ماهی شانک زردباله عربی(acanthopagrus arabicus)با استفاده ازروش ریخت سنجی هندسی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان  
   
نویسنده دوستدار مسطوره ,سیفعلی مهوش ,کی مرام فرهاد ,جمیلی شهلا ,بانی علی
منبع زيست شناسي دريا - 1397 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:11 -20
چکیده    این بررسی باهدف تفکیک ذخیره شانک زرد باله عربی (acanthopagrus arabicus) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی شکل بدن در غرب و شرق تنگه هرمز از خرداد 1393 تا اردیبهشت 1395 انجام شد. 17 نقطه نشانه (لندمارک) بر روی سمت چپ بدن گونه (a. arabicus) به منظور استخراج داده های شکل بدن تعیین و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آنالیز شکل هندسی بدن بیشترین تغییرات را در ناحیه سر و ابتدایی بدن گونه نشان داد و بدین ترتیب تفاوت معنی دار شکل بدن در غرب و شرق تنگه هرمز را ثابت کرد (0.05>p) به طوری که در غرب، موقعیت لندمارک ها در جهت کاهش ارتفاع بدن، افزایش طول سر و متمایل شدن دهان به سمت پایین، متمایل شدن پایه و باله سینه ای و شکمی به قسمت ابتدایی بدن بوده درحالی که در شرق تنگه هرمز برعکس این حالت را نشان داد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی cva، تفاوت معناداری را در شکل بدن در غرب و شرق تنگه هرمز نشان داد، بنابراین می توان جدایی ذخایر را در بین غرب و شرق تنگه هرمز تایید کرد (0.05>p).
کلیدواژه acanthopagrus arabicus، ریخت سنجی هندسی شکل بدن، ذخیره، لندمارک، خلیج‌فارس و دریای عمان.
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم زیستی, گروه علوم گیاهی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved