>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثرات جاذب‌های غذایی عصاره شیرونومید پرورشی و اسیدآمینه متیونین بر رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه لاروهای تاس ماهی ایرانی (acipenser persicus)  
   
نویسنده طاعتی رضا ,پورعلی فشتمی حمیدرضا ,شریفی ارده جانی حسینعلی
منبع زيست شناسي دريا - 1397 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:21 -28
چکیده    این تحقیق باهدف مقایسه تاثیر جاذب مصنوعی اسیدآمینه متیونین و جاذب طبیعی عصاره شیرونومید پرورشی بر رشد و ترکیب لاشه لارو تاس ماهی ایرانی (acipenser persicus) انجام شد. تغذیه 240 قطعه لارو با میانگین وزنی 0.09 ±0.4 گرم و طول کل 0.29 ±3.8 سانتی متر تحت شرایط پرورشی در موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر به مدت 8 هفته انجام شد. چهار تیمار غذایی شامل جیره شاهد (بدون جاذب غذایی)، جیره های حاوی 5 و 25 درصد عصاره شیرونومید پرورشی و جیره حاوی متیونین 3 درصد با سه تکرار (طرح کاملاً تصادفی) طراحی گردید. لاروها به طور تصادفی در 12 مخزن 30 لیتری مجهز به سیستم هوادهی معرفی شدند. نتایج نشان داد که وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، زی توده نهایی، ضریب کارایی پروتئین و درصد زنده مانی لاروها در تیمار 25 درصد عصاره شیرونومید پرورشی نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی بالاتر بود (0.05>p). هم چنین تیمار 25 درصد عصاره شیرونومید پرورشی پایین ترین میزان ضریب تبدیل غذایی را به خود اختصاص داد که با بقیه تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نشان داد (0.05>p). در پارامترهای آنالیز لاشه از قبیل پروتئین، چربی و رطوبت بین تیمارهای تغذیه ای اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (0.05>p). بر طبق یافته ها، عصاره شیرونومید پرورشی در سطح 25 درصد می تواند اشتهای لاروهای تاس ماهی ایرانی را تحریک نموده و سبب بهبود شاخص های رشد شود.
کلیدواژه تاس ماهی ایرانی، جاذب، عصاره شیرونومید پرورشی، متیونین.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش, گروه شیلات, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (areeo), موسسه تحقیقات بین‌المللی تاس ماهیان دریای خزر, بخش آبزی‌پروری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش, گروه شیلات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved