>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر جنس و عمق بستر بر پراکنش دوکفه‌ای saccostrea cucullata در مناطق بین جزر و مدی خلیج فارس  
   
نویسنده کهن احمدرضا ,نصرالهی علی ,حسن زاده کیابی بهرام
منبع زيست شناسي دريا - 1397 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:53 -62
چکیده    جنس و عمق قرارگیری بستر های سخت در پراکنش مکانی گونه های بیوفولینگ نقش کلیدی بازی می کنند. اویستر saccostrea cucullata ازجمله گونه های بیوفولینگ سواحل خلیج فارس می باشد. به منظور تعیین تاثیر جنس بستر بر پراکنش این گونه، تراکم اویسترها روی سه نوع بستر سخت شامل صخره های طبیعی، بلوک های سیمانی و سطوح فلزی در دو فصل تابستان و زمستان 1395 در مناطق بین جزر و مدی بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین تاثیر عمق بستر، انواع بستر ها در نواحی بالا و پایین منطقه بین جزر و مدی بررسی شدند. طبق نتایج آنالیز واریانس دو طرفه، تراکم اویستر ها روی بستر های صخره ای طبیعی و سطوح فلزی بیش از بلوک های سیمانی است. هرچند اختلاف بین تراکم اویستر ها روی صخره های طبیعی و سطوح فلزی معنی دار نبود ولی اویستر ها روی سطوح فلزی نسبت های بالاتری از جوامع بیوفولینگ را به خود اختصاص داده بودند. بر اساس نتایج همچنین اختلاف معنی داری در تراکم اویستر ها در نواحی بالا و پایین منطقه بین جزر و مدی مشاهده نشد، در حالی که بر هم کنش تاثیر جنس و عمق بستر معنی دار بود. در مجموع این مطالعه نشان می دهد تراکم اویستر s. cucullata بر روی بستر های فلزی و صخره های طبیعی نسبت به بلوک های سیمانی بالاتر است و عمق قرارگیری بسترها در منطقه بین جزر و مدی بر تراکم این گونه تاثیر زیادی ندارد. به نظر می رسد استفاده از صخره های طبیعی به عنوان موج شکن و محافظ ساختارهای ساحلی می تواند باعث افزایش جمعیت این گونه در مناطق ساحلی شود.
کلیدواژه بیوفولینگ، منطقه بین جزر و مدی، پراکنش، saccostrea cucullata، خلیج فارس
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم و فناوری های زیستی, گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم و فناوری های زیستی, گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم و فناوری های زیستی, گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved