>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی  
   
نویسنده رمضان احمدی محمد ,آهنگری عبدالمجید ,حاجب حمیدرضا
منبع مديريت دارايي و تامين مالي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:83 -102
چکیده    هدف: کیفیت سود از ویژگی‌‌های مهم گزارش‌‌های مالی است که بر تخصیص بهینۀ منابع تاثیر می‌‎گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی‌‌های اصلی الگو‌‌های ارزیابی سرمایه‌‌گذاران و تحلیلگران محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است.روش: به این منظور اطلاعات شرکت‌ها در فاصلۀ زمانی ده‌ساله از 1385 تا 1394 بررسی و 700 سال شرکت انتخاب شد. برای تحلیل داده‌‌ها از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (pls) و نرم‌‌افزار smartpls استفاده شده است.نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (ازطریق متغیر میانجی عملکرد مالی) بر کیفیت سود تاثیر مثبت معنادار دارند؛ اما ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، به‌‌طور معناداری تاثیر منفی می‌‌گذارند. به‌علاوه یافته‌‌ها نشان‌دهندۀ این است که تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود، قوی‌‌تر از تاثیر غیرمستقیم آنهاست.
کلیدواژه کیفیت سود، حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی، ساختار سرمایه، معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی hrhajeb@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved