>
Fa   |   Ar   |   En
   درآمدی بر قوانین و مقررات تامین مالی در طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاد‌ه‌ای ازطریق بازار سرمایۀ ایران  
   
نویسنده بت‌شکن محمدهاشم ,رحیمی الماسی فرشته
منبع مديريت دارايي و تامين مالي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:1 -28
چکیده    هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به‌‌منزلۀ گزینه‌ای مهم در تامین مالی دولت و پروژه‌های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش‌ حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تامین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است.روش: با بهره‌گیری از روش پژوهش‌ آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تایید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه به ‌کار گرفته شد. در حوزه‌های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش‌نامه تکمیل‌ و 28 جلسۀ مصاحبه و 9 جلسۀ گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث‌سازی مقایسه شد.نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی، قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین‌نامۀ اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات‌خانه‌ها در معافیت‌های مالیاتی مرتبط ارائه شد.
کلیدواژه قوانین و مقررات، تامین مالی، طرح زیرساخت، حمل‌ونقل جاده‌ای، بازار سرمایه
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, گروه مالی و بانکداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکدۀ مدیریت و حسابداری, گروه مالی و بانکداری, ایران
پست الکترونیکی fereshteh.rahimi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved