>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت دارایی و تامین مالی   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:2


  tick  پیاده‏ سازی مدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ارزیابی مورد مطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران - صفحه:1-24

  tick  بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی فعال و منفعل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای مطالعۀ سبد و بازده غیر‌نرمال خودمعیار - صفحه:25-40

  tick  تاثیر متوسط بازده سهام، رشد موردانتظار، سودآوری و ساختار دارایی شرکت‌های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه‌گذاری با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلوی زنجیرۀ مارکوفی و بیز سلسله‌مراتبی - صفحه:41-58

  tick  ارزیابی ریسک سیستمی در خرده‌نظام‌های مالی کشور با استفاده از روش گرنجر غیرخطی - صفحه:59-80

  tick  بررسی تاثیر متمایز انحراف از فعالیت‎های واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام - صفحه:81-98

  tick  بررسی رابطۀ بین ریسک نقدینگی، کیفیت دارایی و تامین مالی در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از الگوی Pcse و Fgls - صفحه:99-118

  tick  تحلیلی مقایسه‌ای بر سنجه‌های اهرم بهینه - صفحه:119-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved