>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش مشارکت در توسعه روستایی بخش خشکبیجار شهرستان رشت  
   
نویسنده اسدی زینب ,پوررمضان عیسی ,مولایی هشجین نصرالله
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:61 -82
چکیده    رشد و توسعه روستایی، ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد؛ چرا که مشارکت در واقع کارآیی برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کیفیت تصمیم گیری برای مناطق روستایی را افزایش می دهد. ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی، از پویایی روستاها می کاهد و رشد و شکوفایی روستاها را با دشواری مواجه می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا به تحلیل نقش مشارکت های مردمی در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار شهرستان رشت پرداخته شود. بر روی 400 نفر از روستاییان در 18 روستای نمونه بخش خشکبیجار شهرستان رشت مطالعه شده است و در آن از دو روش اسنادی و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفاده شده است. پس از تهیه پرسشنامه و بررسی اعتبار روایی و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ (81/0)، پرسشنامه ها در بین روستاهای نمونه در بین افراد توزیع شده و از نتایج آن ها برای تایید یا رد فرضیه ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها با استفاده از مولفه های سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی خانوارها، میزان رضایت و میزان مشارکت روستاییان، در فرآیند توسعه روستایی از طریق آزمون های ویلکاکسون، همبستگی اسپیرمن و کروسکال والیس اقدام شده است. نتایج نشان داد میزان مشارکت مردم، نقش کلیدی در توسعه نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه ایفا می کند و متناسب با اندازه جمعیت روستاها، میزان مشارکت روستاییان بیشتر می شود. میل به مشارکت به ویژه مشارکت فکری، مشورتی،کاری و فیزیکی در میان روستاییان در حد مطلوبی است و با افزایش توان اقتصادی روستاییان بخش خشکبیجار، میزان مشارکت مردم در طرح ها و پروژه های توسعه ای روستاها افزوده خواهد شد. بی شک انگیزه ی مشارکت در بین روستاییان بیش از هر چیزی به اقدامات فرهنگی و آگاهی بخشی به آن ها بستگی دارد.
کلیدواژه روستا، مشارکت، توسعه روستایی، بخش خشکبیجار، شهرستان رشت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
 
   The role of participation in rural development Khoshkbijari the city of Rasht  
   
Authors pourramazan esa ,molayee hshtchin nasruorlah ,asadi zeynab
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved