>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با پایداری روستاها مورد: بخش دهدز در شهرستان ایذه  
   
نویسنده صادقی حجت اله ,صیدائی اسکندر ,قبادی شادی ,صالحی مریم
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:119 -140
چکیده    امروزه روستاها بخش مهمی از توسعه یک کشور را بر عهده دارند که بایستی همانند نقاط شهری به آن ها توجه و نگاه خاص شود. این توجه خاص مرهون عملکرد مناسب نهادها و سازمان های مرتبط با نواحی روستایی در راستای توسعه آنها است که نتیجه آن به برنامه ریزی و توسعه منطقه ایملی منجر خواهد شد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط در پایداری روستاها در راستای توسعه منطقه ای به صورت مطالعه موردی در بخش دهدز شهرستان ایذه می باشد. روش تحقیق ازنظر ماهیت، توصیفیتحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را ازنظر مکانی روستاهای بخش دهدز شهرستان ایذه و ازنظر جمعیتی، افراد ساکن در این روستاها تشکیل می دهند. مجموع افراد این روستاها،13161 نفر بوده که با توجه به حجم جامعه آماری و عدم دسترسی به تمامی آنها، بر اساس فرمول کوکران نمونه آماری مناسب به تعداد 315 نفر انتخاب و داده ها از طریق پرسش نامه در سطح روستاها و افراد جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد نهادها و سازمان ها ازنظر اقتصادی، اجتماعیفرهنگی، زیست محیطی و کالبدیفیزیکی در پایداری روستاها با سطح معناداری کمتر از 005/0، مناسب و در سطح متوسطی می باشد. تحلیل ناپارامتری همبستگی نیز نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنی داری در سطح آلفای01/0 میان شاخص اقتصادی با شاخص های موردبررسی است؛ به گونه ای که با بهبود عملکرد نهادها و سازمان ها در هرکدام از شاخص های توسعه، دیگر شاخص ها بهبود و زمینه پایداری روستاها فراهم می شود.
کلیدواژه عملکرد، نهادها و سازمان‌ها، پایداری، روستا، توسعه منطقه‌ای، شهرستان ایذه.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران
 
   Evaluating the performance of institutions and organizations related to sustainability are: ceas the Dehdez in the city Ize  
   
Authors seidei eskandar ,hojaallah hojaallah ,salehi maryam ,ghobadi shdi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved