>
Fa   |   Ar   |   En
   پیامدهای مهاجرت های شغلی خانوارهای روستایی به کشورهای عربی -مورد: بخش مرکزی شهرستان لارستان  
   
نویسنده بستانی علیرضا ,جوانی خدیجه
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:93 -105
چکیده    مهاجرت روستاییان یکی از پدیده های مهم است که مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه درآمد و سطح زندگی خانوارهای روستایی تحت تاثیر مهاجرت کاری به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در بخش مرکزی شهرستان لارستان می باشد. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش های کتابخانه ای (استفاده از منابع مکتوب و رسمی) و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. محدوده مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 18 روستا و 400 خانوار روستایی دارای فرد مهاجر و فاقد مهاجر بوده است. پس از گردآوری داده های لازم، برای پردازش و تجزیه تحلیل آنها از نرم افزارهای آماری spss وexcel استفاده گردید. هم چنین برای مقایسه داده های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات از جداول توزیع فراوانی و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای ارسالی مهاجران روستایی شاغل در کشورهای عربی در ارتقا سطح درآمد و امکانات رفاهی خانوارهای روستایی موثر بوده است. هم چنین نتایج حاکی است که مهاجرت های بین المللی اگر چه پیامدهای اقتصادی برای خانوارهای روستایی دارد، دارای پیامدهای منفی اجتماعی برای خانوارهای روستایی است که می بایست در فرآیند مهاجرت های بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه مهاجرت های بین المللی ,اثرات مهاجرت ,مهاجرت روستاییان ,شهرستان لارستان
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved