>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاه نظام اطلاعات کشاورزی نسبت به محصولات ارگانیک - مورد: بخش مرکزی شهرستان بویر احمد  
   
نویسنده آرپناهی ساناز ,نوری پور مهدی
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:55 -73
چکیده    در سال های اخیر رویکردهای مختلفی در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات منفی برنامه های توسعه مد نظر قرار گرفته-اند. یکی از این رویکردها، کشاورزی ارگانیک می باشد. کشاورزی ارگ انیک به عنوان یک سیستم تولید تلقی می شود که در آن از کود های مصنوعی، آفت کش ها و تنظیم کننده رشد و افزودنی های خوراکی کمترین استفاده به عمل می آید. با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کشور، موقعیت مناسبی برای گسترش کشاورزی ارگانیک وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دیدگاه جامعه نظام اطلاعات کشاورزی نسبت به محصولات ارگانیک در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد بوده است. جامعه آماری مطالعه حاضر در بخش محققان، مروجان و کشاورزان (مددکاران ترویجی) به ترتیب مشتمل بر 77، 68 و 72 نفر بوده که با مراجعه به جدول نمونه گیری کرجیسی و مورگان حجم نمونه برابر 67، 55 و 60 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه تکنیک نمونه گیری طبقه بندی به صورت تصادفی بوده است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده که روایی محتوایی آن توسط متخصصان توسعه روستایی تایید و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برای گویه های مختلف بین 76/0-94/0 به دست آمد، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که دیدگاه محققان و مروجان نسبت به محصولات ارگانیک در حد متوسط رو به مطلوب بود و دیدگاه کشاورزان نسبت به این مقوله نسبتاً مطلوب ارزیابی شد. نتایج حاصل از سنجش میزان آشنایی با مفهوم کشاورزی ارگانیک نشان داد که میزان آشنایی محققان و مروجان در مورد کشاورزی ارگانیک نسبتاً بالاست در حالی که آشنایی کشاورزان در این زمینه متوسط می باشد.
کلیدواژه دیدگاه ,محصولات ارگانیک ,نظام اطلاعات کشاورزی ,شهرستان بویراحمد
آدرس دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved