>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان یابی و اولویت بندی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان  
   
نویسنده خواجه شاهکوهی علیرضا ,حسام مهدی ,چراغی مهدی ,آشور حدیثه
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:25 -41
چکیده    پیدایش فرصت های جدید به منظور توسعه محلی و منطقه ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است. یکی از صنایعی که می تواند در استان های با قابلیت کشاورزی در کشور ایجاد شود صنایع تبدیلی بخش کشاورزی می باشد. صنایع وابسته به کشاورزی را می توان به عنوان شرط لازم و محرک توسعه این بخش، در نظر داشت. در واقع صنعتی شدن کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر می باشد؛ به طوری که نوع جدیدی از صنعت برای دستیابی به توسعه پایدار را به وجود می-آورد. تصمیم گیری درباره این که چه صنایعی در چه مکانی احداث شود از موارد بسیار با اهمیت به شمار می رود. استان گلستان با برخورداری از منابع آب فراوان، اقلیم مناسب و اراضی حاصل خیز و مستعد از قطب های کشاورزی کشور به حساب می آید که هر چند در این بین بخشی از این محصولات برای مصرف مستقیم و مصرف صنایع موجود استفاده می شود، وجود مازاد تولید در بسیاری از محصولات استان، بیانگر قابلیت بالا در استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان است. از این رو در این مقاله از روش fuller triangle سلسله مراتبی برای وزن دهی معیارها و در ادامه با استفاده از مدل oreste جهت اولویت بندی شهرستان های استان گلستان برای استقرار صنایع تبدیلی با استفاده از آمارهای سال 1390 بخش کشاورزی استان پرداخته شده است که نتایج نشان دهنده اولویت بالای شهرستان های علی آباد، گرگان و رامیان برای استقرار صنایع بخش کشاورزی می باشد.
کلیدواژه صنایع تبدیلی ,اقتصاد کشاورزی ,توسعه پایدار ,استان گلستان
آدرس دانشگاه گلستان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved