>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش قابلیت گردشگری روستای انجدان اراک با استفاده از مدل متاسوآت  
   
نویسنده بیات اشکان ,عندلیب علیرضا ,احمدی فرشته
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:125 -144
چکیده    در قرن حاضر که صنعت گردشگری به عنوان یکی از با ارزشمندترین صنایع، در بازار رقابتی جهان به ایفای نقش می پردازد و عامل مهم در ثروت اندوزی کشورها و ارتقای اقتصادی آن محسوب می شود. در ایران گردشگری علی رغم قابلیت های و پتانسیل های فروان، سهم کمتری در اقتصاد دارد و نتوانسته از این صنعت استفاده لازم و درآمد قابل توجهی را کسب کند. یکی از ابعاد گردشگری، گردشگری فضاهای روستایی است که می تواند در تحقق امر توسعه منطقه ای کمک شایانی نماید. هدف این پژوهش بررسی قابلیت های گردشگری روستای انجدان با استفاده از مدل متاسوآت است. روش تحقیق مورد نظر توصیفی-تحلیلی است و توع پژوهش آن کاربردی است برای گردآوری اطلاعات از ابزار مشاهده، مستند سازی و مصاحبه (از بیست کارشناس خبره شهرسازی و معماری شهرداری، اداره راه و شهرسازی و اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر اراک) استفاده شده است. سوال اصلی این پژوهش بر این اساس تدوین شده است که: قابلیت های گردشگری روستای انجدان اراک چیست؟ نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که با تاکید بر نتایج مدل متاسوات که با رد دیدگاه توسعه برون زا و با تاکید بر قابلیت ها و توسعه درون زا می توان با توجه به قابلیت های روستای انجدان اراکو با تقویت ویِژگی های همچون کمیابی، تقلیدناپذیری و ارزشمندی و تاکید بر قابلیت های درونی در جهت کنترل تهدیدات بیرونی به قطب گردشگری روستایی در سطح منطقه و حتی فرامنطقه تبدیل نمود.
کلیدواژه گردشگری، توسعه گردشگری، مدل متاسوآت، روستای انجدان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه شهرسازی, ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه شهرسازی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved