>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات گردشگری روستایی بر توسعه کارآفرینی مورد: روستای سریزد در شهرستان مهریز  
   
نویسنده ولیقلی زاده علی ,خوانین زاده فرزانه ,رضایی محمدرضا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:83 -104
چکیده    یکی از ابعاد بسیار مهم نظریه های توسعۀ پایدار روستایی، توسعۀ اقتصادی در کنار توسعۀ اجتماعی و اکولوژیک است. در این میان، گردشگری در جوامع روستایی نقش بسیار مهمی در توسعۀ اقتصادی آن دارد. یکی از مهم ترین عوامل توسعۀ گردشگری در روستاها، توجه به کارآفرینی گردشگری است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی توسعۀ کارآفرینی در بحث گردشگری روستایی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، افراد ساکن در روستای سریزد بوده که در مجموع دارای 415 نفر جمعیت است. تعداد حجم نمونه لازم برای تکمیل پرسشنامه طبق فرمول کوکران 200 نفر تعیین شد. در مرحله بعد، پایایی پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ 77 درصد در قالب نرم افزار (spss) تایید شد. جهت پردازش داده ها، از نرم افزارspss استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و رگرسیون گام بگام بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقدار محاسبه‌شده همه شاخص‌های کارآفرینی، بالاتر از حد مبنای 2.5 بوده که می توان گفت در راستای توسعه کارآفرینی مطلوب ارزیابی ‌شده‌ و گردشگری به شکل مثبت عمل کرده و توانسته گام‌هایی در جهت توسعه کارآفرینی در روستای سریزد بردارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان می دهد که از میان شاخص‌های موثر، شاخص اعتماد به‌نفس با ضریب (0.419) بیشترین تاثیر را در زمینه کارآفرینی در روستای سریزد به خود اختصاص داده است.
کلیدواژه توسعه روستایی، گردشگری روستایی، کارآفرینی، روستای سریزد
آدرس دانشگاه مراغه, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved