>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش گردشگری مسئولیت پذیر در کیفیت‌زندگی روستاهای مقصد گردشگری مورد: شهرستان گرگان  
   
نویسنده دربان آستانه علیرضا ,حاتمی نژاد حسین ,کریمی مینا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:43 -66
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گردشگری مسئولیت پذیر در کیفیت‌زندگی روستاهای مقصد گردشگری شهرستان گرگان است. جامعه آماری، کلیه ساکنان روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان بوده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شد و 376 نفر از ساکنان روستاها مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه، با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ssps و از طریق میانگین توصیفی و آزمون tset-t انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که وضعیت مسئولیت پذیری گردشگران شامل سه بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی و همچنین کیفیت‌زندگی ساکنان روستا شامل چهار بعد اجتماعی، کالبدی، محیطی و اقتصادی نسبتا ضعیف است. می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین مسئولیت پذیری گردشگران و کیفیت‌زندگی ساکنان ارتباط مستقیم وجود دارد. چراکه پایین بودن میزان مسئولیت پذیری گردشگران در کیفیت‌زندگی ساکنان نیز اثرگذار است، همچنین متغیر مسئولیت پذیری اقتصادی مهم ترین متغیر تاثیر گذار در کیفیت‌زندگی ساکنان روستا محسوب می شود و پس از این متغیر، متغیر های اجتماعی فرهنگی و سپس زیست محیطی در مراتب بعدی اهمیت قرار دارد.
کلیدواژه گردشگری روستایی، گردشگری مسئولیت پذیر، کیفیت‌زندگی، شهرستان گرگان
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved