>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل سرمایه های گردشگری روستایی بخش شاهو  
   
نویسنده صالح غفور ,ولی شریعت پناهی مجید
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:1 -22
چکیده    گسترش فقر و تشدید فاصله طبقاتی، در کنار تخریب رو به تزاید منابع و چالش های فرهنگی،از معضلات مهمی است که امروزه کارشناسان و سیاستگذاران امر توسعه درسطح ملی و فرا ملی با آن دست به گریبان اند. یکی از چالش‌های امروزه توسعه‌روستایی، عدم توجه به سرمایه های روستایی است. شناخت این سرمایه‌ها قطعاً روند برنامه ریزی توسعه روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل و مشارکت روستایان در اجرای بهتر برنامه‌به همراه دارد. هدف از‌این پژوهش شناسایی‌‌و اولویت‌بندی سرمایه‌های‌گردشگری‌در بخش‌شاهو به منظور آغاز بستر و سرمایه‌گذاری است. گرد‌آوری اطلاعات از روش‌هاکتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه،مشاهده‌و‌مصاحبه) ‌استفاده شده‌ است. به منظور شناسایی سرمایه‌های گردشگری از 10نفر متخصصان دانشگاهی ‌در‌حوزه گردشگری و با استفاده از روش‌ دلفی ‌استفاده شده‌است. جامعه آماری مورد مطالعه جهت امتیازدهی با استفاده از طیف لیکرت، جامعه محلی، مسئولین ومتخصصان دانشگاهی حوزه گردشگری منطقه بوده است. نتایج پژوهش‌نشان‌دادکه ‌سرمایه‌های طبیعی‌‌و فرهنگی مهمترین عامل‌در جهت برنامه‌ریزی و جذب‌گردشگر بوده و سرمایه‌های انسانی،اجتماعی وفیزیکی تسهیل کننده جذب گردشگری هستند. ازمیان سرمایه‌های طبیعی آب وهوا بیشترین امتیاز را کسب نموده،‌ آب‌و هوا براساس شاخص‌های گردشگری کشورهای اروپایی humidex ‌د‌رکلیه ایام سال شرایط آسایش در بخش شاهو برقرار است و براساس شاخص thomeتنها در اوقات ظهر مرداد ماه، کمتر از 50 درصد مردم احساس عدم ‌آسایش دارند. ازمیان سرمایه‌های فرهنگی، صنایع دستی، ‌‌ازمیان سرمایه‌های فیزیکی، وجود راه‌های ارتباطی و جاده‌مناسب برای دیدن سرمایه‌های‌طبیعی‌و فرهنگی، ازمیان ‌سرمایه‌های انسانی، ‌توانایی‌کارکردن ‌و‌ارائه خدمات به گردشگران و ازمیان‌سرمایه های اجتماعی اعتماد مردم به یکدیگر و مدیران‌روستا‌در‌زمینه گردشگری رتبه اول را کسب کرده اند.
کلیدواژه گردشگری‌روستایی، سرمایه‌های روستایی، ‌روش دلفی، بخش شاهو
آدرس دانشگاه‌آزاد اسلامی واحدعلوم ‌و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه‌آزاد اسلامی واحدعلوم ‌و تحقیقات تهران, گروه جغرافیا, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved