>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی نقش گردشگری در پایداری اقتصادی نواحی روستایی مورد: بخش رحمت آباد و بلوکات  
   
نویسنده سلیمی سبحان محمدرضا ,حجت شمامی سیروس
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:189 -206
چکیده    گردشگری روستایی به طور خاص می تواند نقش مهمی در تنوع سازی و پایداری اقتصاد سکونتگاه های روستایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی و سنجش اثرات گردشگری در پایداری اقتصادی نواحی روستایی بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی، کتابخانه ای، مصاحبه و نظرسنجی از صاحب نظران و مسئولین و مشاهدات میدانی صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss و آزمون ،anova و روش مدل سنجش پایداری پرسکات آلن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، میزان درجه سطح پایداری اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه متفاوت است به طوری که روستای اسطلخ جان با میزان پایداری 0.762 (سطح خوب) در بالاترین سطح پایداری در بین روستاهای مورد مطالعه دارد. همچنین نتایج آزمون آنووا در شاخص های اقتصادی نشان داد که روستاهای اسطلخ جان، حلیمه جان و شیرکوه با توجه به بررسی های میدانی و نظرات متخصصان رتبه های اول تا سوم قرار گرفته و از میانگین سطح پایداری مطلوبی برخوردار هستند. روستای چره نیز در پایین ترین رتبه قرار دارد. در نهایت میزان درجه سطح پایداری اقتصادی در بین سه تیپ مورد مطالعه نیز نشان داد که ناحیه کوهستانی با امتیاز 0.495 دارای بیشترین میزان پایداری و ناحیه دشتی با امتیاز 0.341 کمترین میزان پایداری را به خود اختصاص داده است. سیاست‌گذاری‌های خود را در راستای بهبود شاخص‌های توسعه گردشگری محدوده مورد مطالعه، معطوف کنند.
کلیدواژه گردشگری، پایداری اقتصادی، سکونتگاه های روستایی، بخش رحمت آباد و بلوکات
آدرس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved