>
Fa   |   Ar   |   En
   قابلیت ها و سرمایه های موثر در توسعه کارآفرینی و فقرزدایی روستایی مورد: شهرستان گلپایگان  
   
نویسنده خسروی ابوالفضل ,فتحی محمدرضا ,یاوری جابر ,صلاحی اصفهانی گیتی
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1400 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:67 -90
چکیده    با توجه به وضعیت بیکاری جوانان در روستاهای کشور و نیز واقعیت وجود قابلیت ها و ظرفیت های انسانی و مادی فراوان در مناطق روستایی، ضرورت اتخاذ تصمیم های لازم برای توسعه خوداشتغالی و بهره گیری از فرصت های موجود در این مناطق احساس می شود. این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی نقش قابلیت های کارآفرینی و سرمایه نهادی در رشد کمی و کیفی کارآفرینی کشاورزی و فقر زدایی در بین جوانان روستایی و به خصوص در دهستان های شهرستان گلپایگان بپردازد. در واقع می توان با بررسی دلایل مختلف و نیز بررسی نگرش جوانان روستا به قابلیت های موجود در رابطه با کارآفرینی و نیز تقویت آن در ذهن ایشان قدمی در راستای رشد و شکوفایی روستا برداشت. از طریق کارآفرینی روستایی به ویژه در بخش کشاورزی، می توان با شناسایی سرمایه های نهادی و نیز قابلیت های موجود در جوامع روستایی، با رشد کارآفرینی روستایی و تقویت و گسترش آنچه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی در کنار سایر ابعاد کمک کرد و بر این اساس، پرسش کلیدی عبارت است از آنکه آیا سرمایه های نهادی و قابلیت های کارآفرینی بر رشد کمی و کیفی کارآفرینی کشاورزی و نیز فقر زدایی روستایی تاثیر گذار است یا خیر؟ بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و توصیفی و از نظر مبنای هدف نیز از روش کاربردی به بررسی این تاثیرات می پردازد. نتایج نشان می دهد که به دلیل وجود آب و هوا و نیز خاک مناسب و همین طور نیروی انسانی کافی در دهستان های شهرستان گلپایگان، در اکثریت موارد این سرمایه ها و قابلیت ها در کارآفرینی کشاورزی و نیز فقر زدایی روستایی تاثیرات به سزایی خواهد داشت و نیاز هر چه بیشتر به تقویت آنها در بخش کشاورزی دیده می شود.
کلیدواژه قابلیت های کارآفرینی، کارآفرینی کشاورزی، فقرزدایی روستایی، گلپایگان
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, بخش تخصصی مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری, ایران, دانشگاه پیام‌نور مرکزخمین, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز ساوه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved