>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد فضا و توسعه روستایی   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثرات صندوق های اعتبارات خُرد بر بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی در شهرستان گرگان - صفحه:119-136

  tick  اثربخشی کارآفرینی بر مولفه های اقتصادی روستاهای مقصد گردشگری مورد: بخش الموت قزوین - صفحه:137-162

  tick  الزامات تحقق پذیری کارآفرینی پایدار در روستاهای ساحلی جنوب جزیره قشم - صفحه:257-272

  tick  امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در نواحی روستایی استان کردستان - صفحه:163-182

  tick  تحلیل عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع آب در اقتصاد نواحی روستایی مورد: حوضه آبریز قلعه چای - صفحه:1-22

  tick  تحلیل وضعیت سرمایه‌های معیشت پایدار روستایی در شهرستان سراوان - صفحه:79-98

  tick  سازگاری با تغییرات آب و هوایی در میان کشاورزان روستاهای شهرستان باغملک - صفحه:183-212

  tick  طراحی مدل توسعه کارآفرینی پایدار درکسب و کارهای نواحی روستایی همدان - صفحه:49-78

  tick  عوامل موثر بر تخریب مراتع در بین دامداران نواحی روستایی شهرستان نمین - صفحه:213-234

  tick  عوامل موثر بر شبکه زنجیره تامین(بازار) محصولات موز و انبه در نواحی روستایی استان سیستان و بلوچستان - صفحه:23-48

  tick  عوامل موثر بر ضایعات گندم از دیدگاه روستاییان شهرستان شوش - صفحه:99-118

  tick  مزیت ها و محدودیت های راهبرد استفاده از محصولات نانو تکنولوژی در توسعه روستایی - صفحه:235-256
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved