>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نقش گردشگری تغذیه بر پایداری اقتصاد نواحی روستایی استان مازندران  
   
نویسنده حسین زاده عرفانه ,شمس الدینی علی ,قربان نژاد ریباز ,توکلان علی
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1400 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:215 -235
چکیده    گردشگری تغذیه می تواند منافع اقتصادی زیادی برای مناطق روستایی کشورمان به همراه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان این نوع از گردشگری را ابزاری برای توسعۀ روستایی قلمداد می کنند که می تواند سبب تحرک اقتصاد محلی شده و از مشاغل موجود حمایت کرده و باعث ایجاد اشتغال در این نواحی شود. تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، آمیخته ترکیبی(کیفیکمی)است. در بخش کیفی، روش تحقیق تحلیل محتوا و در بخش کمی توصیفیاکتشافی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها، میدانی و با ابزار مصاحبۀ نیمه ساختار یافته و پرسش نامه می باشد. جامعۀ تحقیق در دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی، خبرگان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و اساتید دانشگاهی درخصوص برنامه ریزی و توسعۀ روستایی در استان مازندران و به روش هدفمند و گلوله برفی به تعداد 16 نفر (اشباع نظری) انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 375 نفر از رستوران داران، اقامتگاه ها، هتلداران و کارشناسان سازمان گردشگری می باشند که به صورت تصادفی و در دسترس به تعداد 182 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی استفاده از کدگذاری و در بخش کمی روش دلفی برای طراحی مدل است و در نهایت مدل طراحی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت pls تحلیل شد. براساس نتایج به دست آمده شاخص ها برای مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی مازندران مورد تایید قرار گرفت. این یافته ها نشان می دهد که ابعاد گردشگری تغذیه، درآمد پایدار، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار توانسته اند مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی را تشکیل دهند.
کلیدواژه اقتصاد روستایی، گردشگری روستایی، گردشگری تغذیه، مازندران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه جغرافیای انسانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه جغرافیای انسانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved