>
Fa   |   Ar   |   En
   اعتبارسنجی سازه های زیست پذیری اعضای صندوق اعتبارات خرد روستایی مورد: شهرستان قلعه گنج  
   
نویسنده قربانی مهدی ,حاج علیزاده احمد ,حیدروند مسعود
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1399 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:127 -148
چکیده    پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی اثرات صندوق اعتبار خرد بر زیست پذیری خانوارهایی روستایی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای صندوق های خرد روستایی دهستان چاه داد خدا شهرستان قلعه گنج بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 465 نفر محاسبه شد که برای افزایش اعتبار یافته ها تعداد 470 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع شد که در نهایت تعداد 465 نفر پرسشنامه را تکمیل و عودت دادند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss25 و lisrel8.8 انجام شد. به منظور بررسی برازش مدل اندازه گیری سازه ابعاد زیست پذیری، داده های گردآوری شده با نرم افزار لیزرل و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد در بین شاخص های زیست پذیری شاخص های مشارکت و همبستگی و اشتغال و درآمد از وضعیت بهتری نسبت به دیگر شاخص ها برخوردارند و شاخص های وضعیت مسکن و امکانات و خدمات زیرساختی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. همچنین یافته ها نشان داد شاخص های نیکویی برازش مطلق (0.91 agfi= و 0.92 gfi=)، تطبیقی (0.91nnfi= ، 0.92 (cfi= و مقتصد (0.071 = rmsea و 2.031 = ) برازش عالی و مناسب مدل اندازه گیری ابعاد زیست پذیری را با داده های مشاهده شده؛ تایید نمودند. در پایان با توجه به نتایج، پیشنهادهایی برای فعال کردن مشارکت در صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی با توجه به فرهنگ و شرایط جوامع مورد مطالعه ارائه شده‌است.
کلیدواژه اعتبارات خرد روستایی، زیست پذیری، کیفیت محیطی، شهرستان قلعه گنج
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی, گروه جغرافیای انسانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved