>
Fa   |   Ar   |   En
   الزامات توسعه تجارت الکترونیک در شرکت های تعاونی روستایی استان خوزستان  
   
نویسنده کیانی الهه ,نوراله نوری وندی آزاده ,عمانی احمدرضا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1399 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:219 -240
چکیده    امروزه تجارت الکترونیک از راهبردهای مهم مزیت رقابتی در توسعه شرکت‌های تعاونی محسوب می‌شود. هدف از انجام این تحقیق اولویت‌بندی الزامات توسعه تجارت الکترونیک در شرکت‌های تعاونی روستایی استان خوزستان است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده 160 نفر از مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستاییدر سطح استان خوزستان بود. شمارافراد نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بود. روایی ظاهری پرسشنامه با استفاده از روش نظرسنجی از متخصصان مطلوب ارزیابی و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، حداقل 0.771 برآورد شد. به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها و زیر معیارها در سطوح مختلف و انجام مقایسه زوجی مربوط به فرآیند سلسله مراتبی، از نرم افزارهای spss20 و expert choice استفاده شد. بر پایه فرآیند سلسله مراتبی، در خصوص امکان کاربرد تجارت الکترونیک در تعاونی‌های روستایی، معیارهای سنجش به ترتیب تمایل بازار و مشتریان، اطلاعات و امکانات فنی، دسترسی کافی، قوانین و رویه‌ها و تمایل مدیران و سازمان با وزن‌های 0.385، 0.225، 0.223، 0.089 و 0.078 در اولویت اول تا پنجم قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از بین الزامات توسعه تجارت الکترونیک، عامل فنی با وزن 0.326 در اولویت اول، عامل سیاستگذاری (0.179) در اولویت دوم، عامل اقتصادی (0.144) در اولویت سوم، عامل آموزشی (0.126) در اولویت چهارم، عامل اجتماعی (0.119) در اولویت پنجم و عامل مدیریتی ( 0.107) در اولویت ششم قرار گرفتند.
کلیدواژه توسعه روستایی، شرکت های تعاونی‌های روستایی، تجارت الکترونیک، اقتصاد روستایی، استان خوزستان.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved