>
Fa   |   Ar   |   En
   ترانزیت جاده ای و اثرات آن بر توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان  
   
نویسنده شهرکی مقدم حامد ,کریمیان بستانی مریم ,انوری محمودرضا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1399 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:113 -130
چکیده    توسعه ی اقتصادی هر منطقه بر اساس ظرفیت های مختلفی صورت می پذیرد، که یکی از مهمترین آنها زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل جاده ای می باشد. در این میان در استان سیستان و بلوچستان بیش از 90 درصد جابجایی کالاها از طریق ناوگان حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود. همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک استان و بهره بردن از ظرفیت‌های اقیانوسی و ریلی، کشورهای همسایه به دنبال بهره بردن از این ظرفیت‌ها هستند. یکی از مهمترین محورهای ارتباطی در منطقه محور ترانزیتی میلک (سیستان) به چابهار است. موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب مرز بین ‌المللی میلک به لحاظ همجواری با کشور افغانستان، قابلیت های اقتصادی بسیاری در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا، آسیای مرکزی و شرقی ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ترانزیت جاده ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی منطقه سیستان با تاکید بر اقتصاد روستایی بوده است. پژوهش حاضر، تحقیقی تحلیلیکاربردی است. روش مورد استفاده در مرحله جمع آوری داده ها، مبتنی بر مرور منابع معتبر خارجی و داخلی و میدانی (پرسشنامه) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار های (spss) و (expert choice) استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین شاخص های توسعه اقتصاد روستایی، متاثر از تزانزیت جاده ای مولفه ایجاد اشتغال با مقدار وزن به دست آمده (112/0)، بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای، گویای تاثیر زیاد ترانزیت جاده ای بر توسعه اقتصاد روستایی شهرستان های منطقه سیستان می باشد. همچنین نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد که ارتباط معنادار و مثبت بین ترانزیت جاده ای و توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون فریدمن نشان داد، از بین شهرستان های مورد مطالعه، شهرستان های زابل با امتیاز (78/4)، نیمروز با امتیاز (11/3)، بالاترین و پایین ترین امتیاز را به لحاظ توسعه اقتصاد روستایی با تاکید بر ترانزیت جاده ای به خود اختصاص داده اند.
کلیدواژه اقتصاد روستایی، توسعه منطقه ای، حمل و نقل جاده ای، منطقه سیستان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved