>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی روستاییان مورد: بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ  
   
نویسنده عزیزی سعید ,مهدوی حاجیلویی مسعود ,قربانی نژاد ریباز
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:19 -34
چکیده    توانمندسازی از اجزای لازم برای رسیدن به توسعه پایدار به حساب می‌آید؛ به‌گونه‌ای که، دستیابی به توسعه پایدار، بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان‌ناپذیر توصیف می‌شود. هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روستاییان در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ است. این پژوهش ازنظر هدف »کاربردی « و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، »توصیفی، پیمایشی « است. شاخص‌های تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی تحقیقات گذشته تدوین‌شده است. در این پژوهش از شاخص‌های (شاخص بهره‌مندی از ظرفیت‌های جغرافیایی، خدمات کمیته امداد، آموزش، علاقه، مشارکت و گردشگری) با 21 گویه استفاده‌شده است. جامعه آماری با توجه به موضوع پژوهش، ساکنان دهستان چندار با جمعیت 28,841 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. مقیاس اندازه‌گیری براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد و نحوه نمره دهی پرسش‌ها نیز از نمره 1 تا 5 بود. برای تحلیل از روش‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار spss و لیزرل انجام گردید. نتایج نشان می‌دهند که بالاترین ضریب استاندارد را شاخص بهره‌مندی از ظرفیت‌های جغرافیایی(1.00) به دست آورده است و بعد از آن شاخص‌های خدمات کمیته امداد(0.88)، آموزش (0.81)، علاقه(0.78)، مشارکت(0.75)، گردشگری(0.63)، قرارگرفته‌اند.
کلیدواژه توانمندسازی، بخش چندار، تحلیل عاملی تاییدی، کمیته امداد، ساوجبلاغ
آدرس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved