>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل اثربخشی تسهیلات بر اقتصاد خانوار اعضای تعاونی های دام‌داران روستاهای شهرستان اهواز  
   
نویسنده پورافضل مصطفی ,عمانی احمدرضا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:109 -128
چکیده    هدف از این تحقیق، تحلیل اثربخشی تسهیلات سرمایه در گردش ارائه شده به اعضای تعاونی های دام‌داران روستاهای شهرستان اهواز توسط بانک کشاورزی بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 201 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای، بود. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظرات صاحب‌نظران به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون مقدماتی با 30 نفر انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ 0.89 به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل در خصوص اثر تسهیلات سرمایه در گردش اخذ شده از بانک کشاورزی بر سه بعد تولید(4.32m=، 0.785=sd)، درآمد(4.25m=، 0.794=sd)، و اشتغال(4.08m=، 0.892=sd)، میانگین نمره اثر بخشی در سطح بسیار بالا بود. همچنین در بعد بهبود سطح زندگی و رفاه دام‌دار (3.74=m، 1.050=sd)، بیانگر اثربخشی در سطح بالا بود. بین متغیرهای مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی، سطح تحصیلات دام‌دار، میزان تجربه در امر دام‌داری، نظارت کارشناسان بانک، درآمد حاصل از فعالیت دام‌داری، میزان پس‌انداز و حجم تسهیلات اخذ شده از سوی دام‌دار، با متغیر وابسته اثربخشی تسهیلات سرمایه در گردش رابطه مثبت و معنی‌داری به دست آمد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که چهار عامل موثر بر اثربخشی تسهیلات سرمایه در گردش ارائه شده به اعضای تعاونی های دام‌داران شهرستان اهواز شامل: ویژگی اقتصادی و دانش مدیریتی دامدار، ویژگی‌های وام، ویژگی‌های شخصی دام‌دار و تنوع دام و محصول بوده و این عوامل در مجموع 68.524 درصد از واریانس کل عوامل موثر بر اثربخشی اعتبارات سرمایه در گردش را به خود اختصاص می‌دهند.
کلیدواژه اقتصاد روستایی، تعاونی دامداری، تسهیلات بانکی، شهرستان اهواز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران
پست الکترونیکی a.omani@iau-shoushtar.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved