>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات مزیت های ساحلی بر قیمت اراضی کشاورزی در شهرستان بابل  
   
نویسنده اسدنیا چوب‌بستی علی ,هاشمی بناب صدیقه ,خداوردیزاده محمد
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:183 -202
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوار ساحلی استان مازندران و گردشگری در آن بر قیمت زمین های کشاورزی شهرستان بابل با استفاده از تابع ارزش گذاری هدونیک انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل 384 پرسشنامه در سال 1396 از کشاورزانی که زمین کشاورزی خود را از اول فروردین سال 1395 تا آخر اسفند ماه سال 1395 خریداری نموده، جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش میانگین قیمت زمین کشاورزی در شهرستان بابل 4184 هزار ریال به ازای هر متر مربع در سال 1395 بوده است. نتایج حاصل از مدل برآورد ارزش زمین کشاورزی نشان می دهد فاصله تا نوار ساحلی استان مازندران، فاصله تا بازار مصرف محصولات کشاورزی شهرستان قائمشهر، سابقه کشت در زمین، مساحت زمین و فاصله تا جاده اصلی به طور معنی داری تاثیر منفی بر قیمت زمین های کشاورزی این شهرستان دارد و داشتن سند و استراحتگاه، باغی بودن زمین در مقایسه با کاربری زراعی آن و اجرای طرح یکپارچه سازی رابطه مثبت با قیمت زمین کشاورزی در این شهرستان دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، قیمت اراضی که نزدیک به نوار ساحلی استان مازندران قرار دارد به طور معنی داری بالاتر از قیمت زمین های کشاورزی است که دورتر واقع شده اند و این مسئله با افزایش هزینه فرصت زمین، سودآوری تولیدات کشاورزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و انگیزه برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی را بالا می برد.
کلیدواژه اقتصاد زمین، اراضی روستایی، زمین‌های کشاورزی، گردشگری ساحلی، شهرستان بابل
آدرس دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved