>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نیازهای خدماتی کارآفرینان کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه  
   
نویسنده راسخی بهروز ,قنبری موحد رضوان ,علی بیگی امیرحسین
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:127 -148
چکیده    شناخت نیازهای خدماتی کارآفرینان امکان ارائه خدمات مناسب از سوی دولت به کارآفرینان را فراهم می سازد. هدف از این پژوهش شناسایی نیازهای خدماتی کارآفرینان کشاورزی می باشد. جامعه آماری شامل 260 نفر از کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودندکه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 152 نفر تعیین شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج نشان داد که بازاریابی محصولات مهم ترین نیاز خدماتی از دیدگاه کارآفرینان کشاورزی می باشد و نیازهای مشاوره فنی ، آشنایی با روش های کسب سرمایه و یادگیری مهارت های ارتباطی در اولویت های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون من وایتنی نشان داد که بین کارآفرینان کشاورزی بر حسب مکان فعالیت و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر کارآفرینان کشاورزی ساکن روستا در جنبه های ارتباطی و آموزشی و زنان کارآفرین در جنبه مدیریت و برنامه ریزی نیاز بیشتری به ارائه خدمات دارد.
کلیدواژه کارآفرینی روستایی، اقتصاد کشاورزی، نیازهای خدماتی، شهرستان کرمانشاه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved