>
Fa   |   Ar   |   En
   سرمایه داری مستغلات و تحولات فضا در ناحیه پیرامونی شاهدشهر  
   
نویسنده یوسفی علی ,ارغان عباس ,کامیابی سعید
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:67 -86
چکیده    سرمایه داری مستغلات،یکی از انواع سرمایه داری است که در آن سرمایه برای کسب سودبیشتر، به جای ایجاد خلاقیت و رقابت در تولید کالا و خدمات، به سودا گری یا بورس بازی زمین و مسکن اختصاص داده و موجب تضعیف فعالیت های مولد می شود. این نوع سوداگری به زمین ومسکن، خصلت ارزش دارایی می بخشد. هدف این پژوهش بررسی سازوکارهای سرمایه داری مستغلات در ناحیه پیرامونی شاهد شهر و اثرات فضائی مکانی آن در بازه زمانی 95-1375 است. روش شناسی تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم و با روش تحقیق کیفی کیو انجام گرفت. نقشه های دو بازه زمانی ، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزارgis تهیه شده است. نتیجه نشان داد که پنج عامل دولت رانتیر، سود آوری سرمایه داری مستغلات، ضعف قوانین و جامعه مدنی، ضعف فعالیت های مولد و سرمایه داری تولیدی، نقش مهاجرت و تقاضای بالای زمین و مسکن موجب رونق سرمایه داری مستغلات شده و در نهایت سرمایه را از مسیر تولیدی خارج ساخته است. همچنین نتایج حاصله از تحولات فضایی شاهدشهر به روش دلفی نشان داد که عقب نشینی فضای زراعی و بایر به نفع باغ ویلا و ساخت ساز شهری با میانگین 7.8، فشردگی بافت از نظر افقی و ارتفاعی با میانگین 7.2، ادغام قومی و کاهش انسجام اجتماعی با میانگین 8.7 ،تغییرات ساختار اشتغال با میانگین 8.9، تخریب باغ ها با میانگین 8.8،کاهش آب زراعی به نفع آب شرب شهری با میانگین 5.6 درصد، از جمله اثرات فضایی گسترش سرمایه داری مستغلات در ناحیه بوده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت سرمایه داری مستغلات در فضاهای شهری با تحولات و دگرگونی هایی که در اندام فضا به دنبال دارد، منجر به آشفتگی های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی فضا و کج نمودن مسیر حیات در جهتی غیر پیش روی به سوی توسعه و ترقی شده است.
کلیدواژه سرمایه داری، مستغلات، تحولات فضایی، فضاهای پیراشهری، روستا شهر، شاهدشهر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved