>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نابرابری فضایی شاخص های توسعه در نواحی روستایی استان اردبیل  
   
نویسنده نظم فر حسین ,علی بخشی آمنه
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:145 -164
چکیده    شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی، از نخستین گام ها در فرایند برنامه ریزی توسعه نواحی به شمار می رود. به همین منظور هدف از این پژوهش، سنجش و تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستان های استان اردبیل بوده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری 63 دهستان استان اردبیل بوده است. داده ها از فرهنگ آبادی های 1390 در قالب 42 متغیر استخراج شده است. دهستان های استان با استفاده از روش های ویکور، تاکسونومی عددی، saw و در نهایت با روش کپ لند رتبه بندی و درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که ضریب توسعه یافتگی بین دهستان های استان اردبیل متفاوت بوده و دارای اختلاف و نابرابری است؛ به طوری که از مجموع 63 دهستان این استان، 12 دهستان در سطح توسعه یافته، 13 دهستان نسبتاً توسعه یافته، 21 دهستان در حال توسعه و 16 دهستان در سطح محروم از توسعه قرار دارد.
کلیدواژه توسعه روستایی، تحلیل فضایی، نابرابری های فضایی، برخورداری و محرومیت، استان اردبیل
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved