>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی یکپارچه سازی اراضی در دشت نیاله بخش میمه استان اصفهان  
   
نویسنده یوسفی علی ,امینی امیرمظفر ,شهابی نژاد مهدیه ,سرائی سودابه
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:71 -86
چکیده    بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی نقش مهمی در توسعه کشورها دارد. یکی از موانع توسعه در این بخش به ویژه در ایران، پراکندگی قابل توجه زمین های کشاورزی است. با توجه به مزایای یکپارچه سازی و معایب پراکندگی اراضی، در پژوهش حاضر تلاش شده تا میزان موفقیت اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در دشت نیاله ی بخش میمه شهرستان شاهین شهر و میمه در استان اصفهان، با استفاده از دو رویکرد کمی و کیفی مورد سنجش قرار گیرد. جامعه آماری شامل بهره برداران دشت نیاله در بخش میمه بوده است. اطلاعات میدانی مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه نیاله گردآوری شده است. جهت بررسی مالی طرح یکپارچه سازی، میزان سودآوری قبل و بعد از اجرای طرح در دشت نیاله در سطوح مختلف کشت در ده سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی مالی نشان داد که یکپارچه سازی زمین های زراعی منجر به افزایش سودآوری در سطوح زراعی کوچک تر نسبت به سطوح بزرگ تر در این مناطق شده است. از سویی، بهره برداران از اجرای طرح رضایت داشتند و ارتباطات آنها نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته است.
کلیدواژه اقتصاد روستایی، اقتصاد زراعی، یکپارچه سازی اراضی، توسعه کشاورزی، میمه
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه توسعه روستایی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه توسعه روستایی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, گروه توسعه روستایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved