>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل اثربخشی مولفه های اقتصادی در رفاه خانوارهای روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب  
   
نویسنده میرزائیان بتول ,رحمانی بیژن ,رضویان محمدتقی ,فرجی راد عبدالرضا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:113 -130
چکیده    از شاخص های مهم توسعه در بحث کیفیت زندگی، شاخص رفاه اقتصادی است که دارای اهداف کلانی از جمله ایجاد درآمد و اشتغال در نواحی روستایی در جهت رفاه و کاهش فقر روستائیان است. این پژوهش به تعیین اثربخشی مولفه های اقتصادی در رفاه خانوارهای روستایی پرداخته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کل سرپرستان خانوارهای روستایی بخش مرکزی اسلام آبادغرب است که شامل 4265 خانوار بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 352 خانوار محاسبه گردید و با استفاده از مدل تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی های صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد مولفه های اقتصادی در روستای قلعه شیان با میزان 0.9997 رتبه یک و در روستای چنگرجلیلوند با میزان 0.8334 رتبه آخر را دارد و این نشان از وجود نابرابری ها در بخش شاخص های اقتصادی مورد مطالعه در بین نواحی روستایی است.
کلیدواژه اقتصاد روستایی، شاخص های اقتصادی، رفاه، سکونتگاه های روستایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved