>
Fa   |   Ar   |   En
   موانع توسعه روستایی از دیدگاه کشاورزان شهرستان هیرمند  
   
نویسنده کریم محمدحسین ,سردارشهرکی علی ,حسینی مهدی
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:149 -166
چکیده    فعالیت کشاورزی در شهرستان هیرمند شغل اصلی اکثریت روستاییان این شهرستان است. در سال های اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی و وابستگی شدید این منطقه به رودخانه فرامرزی هیرمند، مشکلات عدیده ای مانند مهاجرت و خالی شدن از سکنه بسیاری از روستاها و آبادی های این شهرستان گردیده است. از این رو در مطالعه حاضر تلاش شده تا به شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشاورزی در شهرستان هیرمند پرداخته شود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 350 کشاورز و بهره بردار در شهرستان هیرمند و تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی (fa) انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده 5 عامل محیطی، اقتصادیمدیریتی، زیرساختی، آموزشی و فرهنگی تحت 27 متغیر شناسایی و اولویت بندی گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل محیطی با مقدار ویژه 5.564 و متغیر کمبود منابع آبی با بار عاملی 0.986 مهم ترین متغیر بوده است. عامل اقتصادیمدیریتی با مقدار ویژه 4.125 از عوامل مهم دیگر شناسایی گردید که در این متغیر، هزینه های زیاد سیستم های آبیاری تحت فشار با بار عاملی 0.859 نیز از اهمیت بالایی قرار داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که از طریق بسط روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رعایت حق آبه ایران اقدام گردد.
کلیدواژه توسعه روستایی، موانع توسعه، بخش کشاورزی، شهرستان هیرمند
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم اقتصادی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved