>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فرصت های کارآفرینی در گردشگری روستایی استان البرز  
   
نویسنده نیک رفتار طیبه ,نصرتی فر زهرا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1396 - دوره : 6 - شماره : ویژه نامه - صفحه:45 -58
چکیده    پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی، به شناخت امکان راه اندازی کسب و کارهای مرتبط با این حوزه پرداخته است. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان حوزه گردشگری به تعداد 20 نفر بوده که با شیوه گلوله برفی انتخاب شده است. روش تحلیل داده ها در این مرحله کدگذاری در سه گام کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری محوری بوده است. در مرحله کمّی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 108 نفر از متخصصان و کارآفرینان قرارگرفته است. با استفاده از تحلیل عاملی مدل تایید شد و با استفاده از آزمون فریدمن فرصت های کارآفرینانه اولویت بندی گردید. نتایج نشان داد در روستاهای استان البرز فرصت های کارآفرینی در راستای جاذبه های طبیعی و تفریحی در اولویت قرار دارد و بعد از آن گردشگری بومی و سوغات و صنایع دستی قرار دارد. همچنین اینکه، راه اندازی جاده های طبیعت گردی و راه اندازی خانه های روستایی با جزئیات زندگی روستایی از مهم ترین فرصت های شناسایی شده جهت راه اندازی کسب وکار در حوزه گردشگری روستایی است.
کلیدواژه گردشگری روستایی، کارآفرینی روستایی، کسب وکار روستایی، استان البرز
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده کارآفرینی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کارآفرینی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved