>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش نابرابری خدمات در روستاهای هدف گردشگری شهرستان فیروزآباد  
   
نویسنده علی یاری ویدا ,شریف زاده مریم
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1396 - دوره : 6 - شماره : ویژه نامه - صفحه:23 -44
چکیده    پیامد توجه گسترده به گردشگری روستایی در دهه های اخیر، برنامه ریزی برای جلوگیری از توسعه ی ناموزون مقاصد گردشگری ضروری است. این پژوهش کاربردی است و با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی به سطح بندی سه روستای هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد(شامل روستاهای روزبدان، آتشکده و موشکان) پرداخته است. مبنای این پژوهش، بهره گیری از 52 پارامتر در قالب 10 شاخص اقتصادی، جمعیتی، سیاسی اداری، آموزشی، بازرگانی و خدمات، ارتباط و حمل و نقل، بهداشتی درمانی، خدمات زیربنایی، زیرساخت گردشگری و فرهنگی گردشگری بوده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تلفیقی موریس و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، روستای موشکان و روستای روزبدان به ترتیب حائز بیشترین و کمترین میزان برخورداری از شاخص های توسعه گردیده است. همچنین، بیشترین نابرابری مربوط به شاخص سیاسی اداری و کمترین نابرابری مربوط به شاخص خدمات زیربنایی بوده است. این نتایج بیانگر وجود نابرابری در توزیع امکانات و خدمات بین روستاهای هدف گردشگری این بخش و نشان دهنده ی لزوم توجه به این روستاها است.
کلیدواژه گردشگری روستایی، نابرابری روستاها، خدمات گردشگری، شهرستان فیروزآباد.
آدرس دانشگاه یاسوج, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه یاسوج, دانشکده کشاورزی, گروه مدیریت و توسعه روستایی, ایران
پست الکترونیکی m.sharifzadeh@yu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved