>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل موثر بر توسعه ی اکوتوریسم در نواحی روستایی شهرستان زنجان مورد: روستاهای دشت سهرین  
   
نویسنده احمدی منیژه ,چراغی مهدی ,سلطانی مینا
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1396 - دوره : 6 - شماره : ویژه نامه - صفحه:215 -231
چکیده    توسعه روزافزون گردشگری به همراه بسط و گسترش مفاهیم توسعه پایدار در اواخر دهه 1980 میلادی منجر به شکل گیری مفهوم توسعه پایدار گردشگری گردید و توجه به رویکردهای مربوط به پایداری در راس برنامه های مربوط به توسعه گردشگری قرار گرفت. پایداری در فعالیت های گردشگری امروزه به عنوان رویکردی بنیادین جهت توسعه فعالیت های مربوط به گردشگری، به گونه ای که بدون تخریب محیط زیست باشد، مورد پذیرش عام قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی محسوب می شود. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفیتحلیلی است؛ روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار مشاهده و پرسشنامه بوده است؛ جامعه ی آماری تحقیق شامل 50 نفر از محققان، کارشناسان و مسئولان دارای آشنایی با منطقه اکوتوریستی دشت سهرین زنجان بوده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی از آمار توصیفی و استنباطی (مدل هکمن) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، عوامل زیرساخت، توان های محلی، سیاست گذاری و تبلیغات با ایجاد شرایط مناسب، زمینه شکل گیری توسعه اکوتوریسم را در محدوده مورد مطالعه به همراه داشته باشد.
کلیدواژه توسعه پایدار گردشگری، مناطق حفاظت شده، زنجان
آدرس دانشگاه زنجان, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه زنجان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved