>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل قابلیت های جذب گردشگر در روستاهای هدف منطقه الموت  
   
نویسنده طاهرخانی محمد
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1396 - دوره : 6 - شماره : ویژه نامه - صفحه:155 -172
چکیده    گردشگری در عصر حاضر از بزرگ ترین فعالیت های اقتصادی دنیا به شمار می رود و گردشگری روستایی نیز رونق فراوانی یافته است. این مهم بر اثر صنعتی شدن و شهرنشینی سریع جوامع غربی طی قرن نوزدهم، در کنار عواملی همچون توسعه حمل ونقل، افزایش درآمد و اوقات فراغت پدید آمده است. نتیجه بهره برداری از ظرفیت های محیط در قالب گردشگری روستایی، مواردی همچون رونق کسب وکار، بهبود فضای اقتصادی، بهبود وضعیت درآمد، رضایت مندی از محل زیست و تمایل به ماندگاری بیشتر در فضا شناخته شده است. بدین سان، در مقاله حاضر تلاش گردیده در راستای کمک به امر برنامه ریزی مطلوب گردشگری در منطقه الموت، ضمن ارزیابی سطح توان روستاهای هدف گردشگری برای جذب گردشگر، به تحلیل راهبردی وضع موجود منطقه الموت با تاکید بر توان های ژئوتوریسمی پرداخته شده است. در انجام این تحقیق از دو مدل swot و فاسیلاس استفاده شده است. نتایج نشان داد روستاهای منطقه الموت هریک دارای توان متفاوتی در جذب گردشگر است؛ شرایط یاد شده، ماحصل مداخله ی توامان عوامل داخلی و خارجی متعدد بر پدیده ی جذب گردشگر در کل منطقه الموت بوده است؛ به گونه ای که بیشترین تاثیر را نیز عوامل خارجی بر روند جذب گردشگر در این منطقه داشته است. در کل نیز، هنوز بستر مساعد برای حضور گردشگران فراهم نشده و موانع جدی بر سر راه استفاده از اقتصاد پربازده گردشگری در الموت وجود دارد.
کلیدواژه گردشگری روستایی، ژئوتوریسم، جذب توریست، روستای هدف گردشگری، منطقه الموت
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی mohammad.tah2016@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved