>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد ارزش تفریحی دریاچه ولشت در ناحیه روستایی کلاردشت شهرستان چالوس  
   
نویسنده سام دلیری احمد ,مرتضوی ابوالقاسم ,امیرنژاد حمید
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1396 - دوره : 6 - شماره : ویژه نامه - صفحه:115 -132
چکیده    در این پژوهش ارزش تفریحی دریاچه ولشت شهرستان چالوس و میزان تمایل به پرداخت (wtp) بازدیدکنندگان این دریاچه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(cv) و پرسشنامه انتخاب دوگانه یک ونیم بعدی تعیین شده است. بدین منظور از مدل logit استفاده گردید و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای مدل برآورد شد. نتایج نشان می دهد که 75 درصد افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از دریاچه دارند که متوسط مبلغ برآورد شده 49626 ریال برای هر بازدید بوده است. ارزش کل تفریحی سالانه این دریاچه 962 میلیون ریال تعیین شده است. متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان مهم ترین عوامل موثر در میزان wtp بازدیدکنندگان و پس از آن، رضایت از کیفیت آب دریاچه از نظر بازدیدکنندگان، عامل بعدی اثرگذار بر میزان wtp بوده است. سن و میزان تحصیلات، از دیگر عوامل بوده که می توان ذکر نمود. یافته های این تحقیق برای سیاست گذاران این امکان را فراهم می آورد تا در خصوص حفاظت و توسعه مناطق تفریحی آبی سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند.
کلیدواژه اقتصاد گردشگری، گردشگری فراغت، ارزش گذاری مشروط، دریاچه ولشت
آدرس دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved