>
Fa   |   Ar   |   En
   موانع توسعه اشتغال زنان روستایی در صنایع دستی شهرستان دیواندره  
   
نویسنده سواری مسلم ,شعبانعلی فمی حسین ,شریف‌زاده محمدشریف
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1396 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:17 -36
چکیده    این پژوهش به منظور بررسی موانع اشتغال زنان روستایی در بخش صنایع دستی شهرستان دیواندره(استان کردستان) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان روستایی بالای 15 سال شهرستان بوده است (17101=n). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران170 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردید که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب توزیع شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن به کمک پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید (α>0/07). تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار spsswin18 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد مهم ترین موانع گسترش صنایع دستی از دیدگاه زنان روستایی شهرستان دیواندره، عدم توجه و حمایت های دولتی از بخش صنایع دستی است. علاوه بر این، تحلیل عاملی موانع توسعه صنایع دستی به استخراج پنج عامل با عنوان موانع اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی فرهنگی، آموزشی و روانشناختی منجر شده است. از مهم ترین راهکارهای توسعه اشتغال مرتبط با صنایع دستی راهکارهای حمایتی، آموزشی تشویقی و ایجاد تشکل های صنایع دستی بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود نهادها و سازمان های دست اندرکار با بسترسازی مناسب و آموزش های کاربردی، امکان حضور زنان روستایی را در بخش صنایع دستی فراهم نمایند.
کلیدواژه توسعه روستایی، زنان روستایی، اشتغال، صنایع دستی، شهرستان دیواندره.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, گروه مدیریت و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved