>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   
سال:1391 - دوره:1 - شماره:2


  tick  مدل یابی ساختاری راهبردهای انگیزشی و انگیزه یادگیری بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میانجی گری سبک های یادگیری و خودکارآمدی - صفحه:1-26

  tick  بررسی رابطۀ هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر پایۀ سوم متوسطه شهرستان کاشان - صفحه:27-48

  tick  امکان سنجی کاربرد شیوه های نوین سنجش پیشرفت تحصیلی در پایۀ ابتدایی مدارس شهر تهران از دیدگاه معلمان - صفحه:49-74

  tick  تشخیص عوامل موثر بر جو مدارس دوره متوسطه شهرستان های استان تهران - صفحه:75-100

  tick  رابطۀ بین باورهای دینی با سبک های رهبری مدیران مدارس - صفحه:101-112

  tick  بررسی رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از Ict در مدارس متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1390-91 - صفحه:113-130

  tick  مقایسۀ ابعاد شخصیتی دانش آموزان دارای رفتارهای بهنجار و نابهنجار راهنمایی ( با تاکید بر دیدگاه نوروسایکولوژی بلوغ) - صفحه:131-140

  tick  بررسی نقش همترازسازی آزمون ها درسنجش های کلاسی - صفحه:141-148
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved