>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی، سازگاری و رفتارهای پر خطر دانش آموزان دارای اختلال ریاضی - صفحه:1-23

  tick  رابطه تفکر خلاق، تفکر انتقادی، توانایی تشخیص غیر منطقی و پایه تحصیلی در نوجوانان دختر شهر تبریز - صفحه:25-37

  tick  عوامل موثر بر ارتقای کیفیت ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر - صفحه:39-59

  tick  بررسی رابطه بین تکنولوژی های آموزشی (کامپیوتر) با بروز عادات راحت طلبانه در دانش آموزان (مورد مطالعه: دبیرستان شاهد امام حسین (ع) شهرستان کرمانشاه) - صفحه:61-90

  tick  بررسی استاندارد ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از فضاها و تجهیزات - صفحه:91-110

  tick  بررسی رابطه بین نگرش نسبت به یادگیری به کمک کامپیوتر و خود تنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه - صفحه:111-125

  tick  تعیین شدت اختلال سلوک و شیوه های تربیت والدینی در نوجوانان ارجاع شده یه هسته مشاوره آموزش و پرورش شهریار - صفحه:127-136

  tick  بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در آموزشگاه زبان شهرستان بهارستان و رباط کریم استان تهران - صفحه:137-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved