>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:20


  tick  طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی - صفحه:9-30

  tick  بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی - صفحه:31-48

  tick  تدوین و اعتباریابی پرسشنامه تدریس اثربخش آموزگاران - صفحه:49-78

  tick  نقش میانجی‌گری جوّ روان‌شناختی در رابطه بین سبک مدیریت و خوش‌بینی سازمانی؛ مطالعه با تمرکز بر دانشگاه فرهنگیان - صفحه:79-98

  tick  الگوی سازمان یادگیرنده برای دوره ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران - صفحه:99-126

  tick  رابطه ساختاری بین انگیزش درونی و بیرونی، نگرش به تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک‌شده، هنجارهای ذهنی و نیت تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش - صفحه:127-154

  tick  مطالعه مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی - صفحه:155-180

  tick  نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص - صفحه:181-198

  tick  تبیین رابطه سرمایه فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران - صفحه:199-218

  tick  نقش واسطه هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطه بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان - صفحه:219-236

  tick  نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه - صفحه:237-262

  tick  بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک - صفحه:263-283
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved