>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری تجربی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:3


  tick  اثر حفاظتی بوریک اسید و بتا مرکاپتو اتانول بر روی مهار شدن آنزیم اوره‌آز در برابر پراکسید هیدروژن - صفحه:1-8

  tick  مطالعه امکان تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از مخمرهای Saccharomyces Cerevisiae و Saccharomyces Carlsbergensis از آب ماهی تغلیظ‌ شده (Stick Water) از کارخانجات آرد ماهی کیلکا در استان مازندران - صفحه:9-16

  tick  بررسی پراکنش و فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگ‌های منزوی (سخت‌پوستان: فوق خانواده Paguroidea) ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز - صفحه:17-29

  tick  اثر گاماروس دریای خزر بر پارامترهای رشد، بازماندگی و فراسنجه های بیوشیمیایی سرمی در بچه ماهی آکواریومی جوئل (Hemichromis Bimaculatus) - صفحه:31-37

  tick  اثر محلول‌های فعال‌کننده اسپرم بر کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان گطان (Luciobarbus Xanthopterus) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon Idella) - صفحه:39-50

  tick  اثر سطوح مختلف لاکتوباسلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus Acidophilus) بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و جمعیت باکتریایی روده ماهی گوپی (Poecilia Reticulate) - صفحه:51-59

  tick  بررسی فونستیک زیرخانواده Syrphinae (Dip: Syrphidae) در نیمه جنوبی استان اردبیل - صفحه:61-77

  tick  مقایسه کارایی روغن گل میخک و کتامین و تغییرات فیزیولوژیک در بیهوشی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser Ruthenus) - صفحه:79-96

  tick  بررسی پویایی نیتریفیکاسیون و نقش فرایندهای مختلف تصفیه زیستی در بیوفیلترهای هوازی - صفحه:97-106

  tick  تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان - صفحه:107-116
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved