>
Fa   |   Ar   |   En
   هماهنگ سازی سیاست های سفارش دهی و تولید در مدل روزنامه فروش دوسطحی تحت قرارداد انعطاف مقداری  
   
نویسنده ابراهیمی نسب حمیدرضا ,حیدری جعفر ,طالعی زاده عطاالله
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1395 - دوره : 4 - شماره : 8 - صفحه:119 -131
چکیده    در این مقاله یک زنجیره تامین دوسطحی با تقاضای احتمالی تحت قرارداد انعطاف مقداری مورد بررسی قرار گرفته است. تحت قرارداد انعطاف مقداری، خردهفروش میتواند مقدار سفارش خود را در حدود مشخصی اصلاح نماید. چنانچه تقاضای بازار کمتر از مقدار سفارش باشد، خرده‌فروش می‌تواند مقدار مشخصی از سفارش اولیه خود را لغو نماید و در صورتی که تقاضای بازار بیشتر باشد، سفارش ثانویه توسط خرده‌فروش قابل صدور است. در این شرایط، ریسک نامعینی تقاضا بین دو عضو زنجیره تامین تسهیم خواهد شد و این امکان به وجود خواهد آمد که تصمیمات اعضای زنجیره تامین به صورت سرتاسری بهینه شود درحالی‌که هیچ‌یک از اعضا متضرر نشوند. در این مقاله یک رویکرد جدید برای تعیین پارامترهای قرارداد انعطاف مقداری (پارامتر تنظیم رو به بالا و پارامتر تنظیم رو به پایین) ارائه می شود. توابع سود مورد انتظار دو عضو زنجیره تامین تحت شرایط ذکر شده به صورت ریاضی مدلسازی شده و روابط بهینه بین دو پارامتر قرارداد انعطاف مقداری به نحوی که تضمین کننده سود بیشتر برای کل زنجیره تامین و همچنین تک‌تک اعضای آن باشد، استخراج می‌شود. نتایج نشان می دهد که قرارداد پیشنهادی قادر به هماهنگ سازی مقدار سفارش در زنجیره مورد بررسی است به نحوی که سودآوری کل زنجیره تامین بیشینه گردد و هیچ‌یک از اعضا نسبت به حالت تصمیمگیری انفرادی متضرر نشوند. تحلیلها نشان میدهد که با افزایش انعطاف برای لغو سفارشات، تولیدکننده نیز تعهد کمتری برای تحویل بیشتر خواهد پذیرفت و در مقابل با کاهش سطح انعطاف برای لغو سفارشات، تولیدکننده میپذیرد که کالای پشتیبان بیشتری تولید نماید.
کلیدواژه هماهنگ سازی زنجیره تامین، قرارداد زنجیره تامین، تصمیم‌گیری متمرکز، قرارداد انعطاف مقداری
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی taleizadeh@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved