>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:7


  tick  ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه ‏سازی مسئله ی برنامه‏ ریزی تولید ادغامی پایا - صفحه:1-15

  tick  ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با قیمت‌گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی - صفحه:17-35

  tick  تخمین نقطه تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی - صفحه:37-47

  tick  یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین دارو - صفحه:49-67

  tick  تحلیل سیستم تولیدی Mts/Mto با مدلسازی صف مبتنی بر ورود گروهی پواسون و سرویس ارلنگ - صفحه:69-79

  tick  مکان‌یابی تسهیلات چند هدفه با محدودیت ظرفیت و رویکرد ترکیبی سیمپلکس فازی و الگوریتم ژنتیک - صفحه:81-91

  tick  مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به‌منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی) - صفحه:93-103
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved