>
Fa   |   Ar   |   En
   قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن رقابت تولیدکنندگان در تصاحب بازار در سیستم تولید بر اساس سفارش با استفاده از نظریه بازی  
   
نویسنده فرخی محمدامین ,راستی برزکی مرتضی
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1394 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:207 -219
چکیده    این مقاله با استفاده از نظریه بازی ها، به تجزیه و تحلیل یک زنجیره تامین دو سطحی شامل دو تولید کننده و دو خرده فروش در یک محیط تولید بر اساس سفارش می پردازد. در زنجیره تامین مورد بررسی، تولیدکننده ها با در نظر گرفتن تخفیف برای خرده فروشی که به صورت انحصاری کالای آن ها را عرضه می کند سعی در تصاحب بازار دارند. در این مدل ارزش برند هر یک از تولید کنندگان و وفاداری مشتریان به یک برند نیز در نظر گرفته شده است. در مدل استکلبرگ تعریف شده برای مسئله، پس از تعیین زمان تدارک از سوی تولیدکننده، درباره قیمت خرده فروشی کالا تصمیم گیری می شود. یافته های ما نشان دهنده آن است که کاهش نسبت کالای دریافتی یک خرده فروش از سوی یک تولیدکننده باعث افزایش قیمت خرده فروشی آن خواهد شد. همچنین عرضه انحصاری یک کالا افزایش قیمت عمده فروشی آن را در پی خواهد داشت.
کلیدواژه قیمت گذاری، سیستم تولید بر اساس سفارش، زنجیره تامین دو سطحی، تخفیف، نظریه بازی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها, ایران
پست الکترونیکی rasti@cc.iut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved