>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی ریاضی مساله مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن ظرفیت، تنوع و محدودیت تردد وسایل حمل و نقل و توسعه یک مدل حل مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان  
   
نویسنده حسینی سیدمحمدحسن ,خلجی علیایی سهیلا
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1394 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:81 -94
چکیده    مساله مکان‌یابی مسیریابی با هدف مشخص نمودن همزمان تصمیمات مربوط به مکان‌یابی مراکز عرضه و مسیریابی وسایل حمل و تامین هماهنگی مناسب میان این دو مساله مطرح شده و در طراحی شبکه‌های توزیع یک زنجیره تامین از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت از آن‌جا ناشی می‌شود که در سیستم های توزیع، هماهنگی مناسب بین مکان‌یابی مراکز توزیع و مسیریابی وسایل نقلیه، تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد سیستم زنجیره تامین داشته و می‌تواند موجب ارتقا شاخص‌های کارایی آن شود. هرچند جهت ساده‌سازی، این دو مساله معمولاً در دو فاز جداگانه بررسی و حل می‌شوند اما این موضوع باعث از دست رفتن نتایج ایده آل و فاصله گرفتن از جواب بهینه سراسری خواهد شد. در این مقاله، این مساله با در نظر گرفتن ظرفیت و تنوع وسایل حمل و همچنین محدودیت تردد برخی وسایل در بعضی از مسیرها که بیانگر شرایط کاربردی آن می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تشریح مساله موردنظر به همراه متغیرها و پارامترهای مربوط به آن، مدل ریاضی این مساله توسعه داده می‌شود. این مدل در نرم‌افزار مدلسازی GAMS کدنویسی شده و باتوجه به NP-Hard بودن مساله، لذا در ابعاد کوچک حل می‌شود. به‌منظور حل این مساله در ابعاد بزرگ، مدلی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان توسعه داده شده است. در پایان به‌منظور اطمینان از عملکرد مدل پیشنهادی، مسایل متنوعی جهت تست و ارزیابی آن طراحی شده و نتایج حل این مسایل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
کلیدواژه شبکه توزیع ,مساله مکان یابی مسیریابی ,ظرفیت وسایل حمل ,الگوریتم کلونی مورچگان
آدرس کردستان, استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج, ایران, کردستان, دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved