>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه یک روش برای حل مساله قابلیت اطمینان مبتنی بر ترکیب تکنیک شبیه سازی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در شرایط عدم قطعیت  
   
نویسنده جولای فریبرز ,زارع شوریجه محمدعلی ,جویبار سبحان
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1394 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:73 -89
چکیده    امروزه مساله قابلیت اطمینان از مهم ترین مسایل پیش رو در مراحل اولیه برنامه ریزی، طراحی، و کنترل سیستم های تولیدی است. در این مقاله، نویسندگان در تلاش برای توسعه یک روش ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی برای حل مساله قابلیت اطمینان در یک سیستم سری- موازی در شرایط عدم قطعیت با محدودیت های تصادفی هستند. ما روشی را پیشنهاد می کنیم که در آن ابتدا به کمک تکنیک شبیه سازی جمعیتی از جواب های نسبتاً خوب تولید، و در ادامه با کمک روش بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) این جواب ها بهبود داده می شوند. برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه پیشین مقایسه گردید. یافته ها نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد. نقطه قوت الگوریتم پیشنهادی بالاتر بودن میانگین جواب های بدست آمده و پایین تر بودن انحراف معیار بهترین جواب ها در تکرارهای متوالی است.
کلیدواژه مساله قابلیت اطمینان ,شبیه سازی ,بهینه سازی ازدحام ذرات ,عدم قطعیت
آدرس دانشگاه تهران, استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای مدیریت گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران، تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای مدیریت گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved